search-bcg

Uslovi Najma

Uslovi Najma

OPŠTE ODREDBE I USLOVI
 1. Zen Car DOO u daljem tekstu najmodavac iznajmljuje korisniku uslugu ( u daljem tekstu najmoprimcu), čiji su podaci na prednjoj strani ugovora, vozilo pod sledećim uslovima:
  • da svojeručno potpiše ugovor u njemu i time se saglasi odredbama ugovora,
  • da cene i ostale uslove iznaljmljivanja u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo svog ugovora,
  • da ima 21 godine starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine,
  • da prima vozilo u ispravnom stanju sa pripadajućom opremom i dokumentima,
  • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev najmodavca,
  • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost najmodavca najmanje 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila, a u suprotnom se smatra da je najmoprimac protivpravno prisvojio vozilo ako ga ne vrati u ugovorenom roku,
  • da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, najmoprimac je dužan da plati iznos od 200km po danu korišćenja
  • da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja,
  • da iznajmljeno vozilo ne koristi:
   1. pod uticajem alkohola ili droga,
   2. u protivzakonite svrhe (npr. izvršenje krivičnog dela, carinskih prekršaja i dr.),
   3. za obuku vozača ili učešće u moto-sportskim ili drugim priredbama,
   4. za prevoz putnika i robe uz nadoknadu ili za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njiho- vih delova,
  • da vozilo koristi samo za sopstvene potrebe, ne iznajmljuje ga ili posuđuje drugim licima,
  • da vozilom upravlja samo lice koje je potpisalo ugovor o najmu ili lice koje je prijavljeno kao dodatni vozač, pod uslovom da ima važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine i da ima najmanje 21 godinu starosti.
  • da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine,
  • da iznajmljeno vozilo ne prelazi granicu Srbije bez dozvole najmodavca,
  • da bez saglasnosti najmodavac ne vrši nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu.
 2. Ogreši li se najmoprimac o bilo koju odredbu ili uslov iz tačke 1. obavezuje se da će najmo- davcu nadoknaditi celokupnu štetu koja bi iz toga proizišla, a čiji će obim utvrditi najmodavac
 3. Najmodavac će najmoprimcu naknaditi troškove redovnog održavanja vozila, (osim troškova pranja vozila i troškove zamene ulja), u skladu sa posebnim uslovima
 4. Najmoprimac se ovbavezuje da će najmodavcu na njegov prvi zahtev, odmah platiti:
  • iznos za dnevni najam i pređenu kilometražu za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju za korišćenje vozila po važećem cenovniku,
  • iznos novčanih kazni izrečenih protiv najmodavca u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom najmorimca (kršenje saobraćajnih propisa),
  • troškove (sudske i advokatske) nastale zbog sudske naplate potraživanja najmodavca.
 5. Ako najmoprimac ne plati troškove najama u određenom roku, najmodavac ima pravo da naplati zakonsku kamatu na iznos duga.
 6. U slučaju neizmirenja troškova nastalih ovim ugovorom najmodavac će pokrenuti protiv najmoprimca sudski postupak radi naplate potraživanja.
 7. Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila najmoprimac je osiguran u skladu sa zakonski pro- pisima Srbije i pravilima osiguranja za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima.
 8. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na vozilu za vreme njegovog korišćenja u visini preciziranoj ugovorom koji je on poptipsao. Učešće u šteti učinjenoj na vozilu najmoprimac može otkupiti plaćanjem dnevnog dodatka prema važećem cenovniku. Visina štete nastale nekorišćenjem vozila utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku. Najmoprimac je odgovoran za štetu nastalu krađom vozila za vreme njegovog korišćenja u visini preciziranoj ugovorom koji je on poptipsao. Za sva druga oštećenja nastala usled neadekvatnog i nesavesnog korišćenja vozila, kao i ona koje osiguranje iz bilo kog razloga ne pokriva (npr. gubitak indikatora alarma i dr.), odgovornost snosi najmoprimac.
 9. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu nastalu na iznajmljenom vozilu najmoprimac je odgovoran za štetu:
  • ako je on ili od njega ovlaščeni vozač (dodatni vozač) vozilom upravljao pod uticajem alkohola ili droge,
  • prouzrokovao namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji,
  • ako je on ili od njega ovlaščeni vozač (dodatni vozač) vozilom upravljao bez važeće vozačke dozvole
 10. Najmodavac neće naknaditi štetu najmoprimcu nastalu zbog:
  • zakašnjenja kod isporuke vozila,
  • bilo kakvog kvara koje nije nastalo krivicom najmoprimca,
  • gubitka ili oštećenja ličnog prtljaga ili robe.
 11. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi iterese najmodavca i njegovog. osiguravajućeg društva time što:
  • će zabeležiti imena, adrese i telefone učesnika i svedoka saobraćajne nezgode,
  • će o šteti, čak i kad je neznatna, odmah najbržim putem obavestiti najmodavca,
  • neće napustiti vozilo dok ga ne skloni sa mesta nezgode i ne obezbedi,
  • će u slućaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povređenih lica ( čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije radi vršenja uviđaja,
  • će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najmodavcu.
 12. Propusti li najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve navedene uslove iz tačke 11. odgovaraće za sve posledice i štetu koja za najmodavca iz toga propusta proiziđe.
 13. Bilo kakve izmene odredbi i uslova važe samo pismeno potvrđene od obe strane.
 14. Ako najmoprimac plaća sve troškove najma kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje najmodavca da troškove najama fakturiše izdavaocu kartice.
 15. U slučaju spora ugovorena je nadležnost suda u Beogradu.
 16. Svi radnici najmodavca (ako se legitimišu) imaju pravo u svako doba kontrolisati vozilo, a ako utvrde da najmoprimac ne poštuje uslove najama, ovlašćeni su oduzeti vozilo.
 17. Najmoprimac sam odgovara za saobraćajne prekršaje učinjene tokom najama i dužan je da plati sve troškove saobračajnih prekršaja, kao ni prilikom nepropisnog parkiranja, kao i trškove utrošenog benzina.